Ul. Generala Živkovića 1

Novi Pazar

Tel. 020 / 391-091

Matični broj: 

PIB: 

Broj poslovnog računa: 840-834667-85

Email: kontakt.obnp@gmail.com